Zoek

0 Resultaten

Algemene voorwaarden

Geldig met ingang van 1 februari 2021

1. Toepassing

Deze ‛Algemene voorwaarden – Trainingen en diensten van RelyOn Nutec’ (‛Algemene voorwaarden’ of ‛Overeenkomst’) zijn van toepassing op elke inschrijving, aankoop en overeenkomst met betrekking tot de deelname aan en afronding van trainingen op locatie en diensten (‛Trainingen’) die door RelyOn Nutec Holding A/S, Kalvebod Brygge 45, 3. Floor, 1560 Kopenhagen V, Denemarken, Ondernemingsnummer 19 95 13 83 (‛RN’) worden aangeboden in ruimtes die het eigendom zijn van, worden gepacht of anderszins worden gehuurd door RN of een bij RN aangesloten onderneming (‛RN Groep’), waaronder wordt verstaan elke entiteit die direct of indirect zeggenschap uitoefent over, onder zeggenschap staat van, of onder gezamenlijke zeggenschap staat met RN (‛RN Groep’) en alle e-learningtrainingen die worden aangeboden op de websites van RN of de RN Groep (‛E-learningtrainingen’) (waarbij Trainingen en E-learningtrainingen hierna tezamen ‛Trainingen’ worden genoemd), tenzij RN of het desbetreffende onderdeel van RN Group er uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd dat van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk afstand wordt gedaan of dat deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk worden vervangen door andere regelgeving. Deze Algemene voorwaarden treden in de plaats van alle eerder verstrekte Algemene voorwaarden, en Algemene voorwaarden die vermeld staan op, meegeleverd zijn met, of opgenomen zijn in de aankoopvoorwaarden, de orderbevestiging of anderszins maken geen deel uit van de overeenkomst tussen RN en de klant.

Voor elke Training die op andere dan de hierboven vermelde locaties door RN wordt georganiseerd, vormt de bijgevoegde ‛Bijlage A - Trainingen bij derde of Klant’ een aanvulling op en een intrinsiek onderdeel van deze Algemene voorwaarden.

Voor elke E-learningtraining die via de website van RN of de RN Groep door RN wordt georganiseerd, worden deze Algemene voorwaarden aangevuld met de eindgebruikerslicentie, waarin de rechten en plichten staan vermeld met betrekking tot het gebruik van de software voor de E-learningtraining van RN (‛Eindgebruikerslicentie’).

2. Inschrijving en orderbevestiging

2.1 Bevestiging van deelname aan Trainingen

De boeking van een plek voor deelnemers aan een Training wordt pas geacht te zijn aanvaard en de boeking wordt pas geldig geacht na schriftelijke bevestiging van RN, na schriftelijke aanvaarding van de offerte van RN door de wederpartij, die een zakelijke dan wel particuliere klant kan zijn (de ‛Klant’), of na ontvangst van betaling.

Na de boeking van een Training beheersen deze Algemene voorwaarden de verhouding tussen RN en de Klant. De Klant ziet erop toe dat alle personen (medewerkers, tussenpersonen, adviseurs dan wel leveranciers) die een door de Klant geboekte Training volgt, of, in het geval van een particuliere klant, de Klant zelf (een ‛Deelnemer’), handelt in overeenstemming met en volledig voldoet aan deze Algemene voorwaarden.

2.2 E-learningtrainingen

De Klant koopt een E-learningtrainingslicentie door een E-learningtraining op de desbetreffende website van RN of de RN Groep te selecteren. De Klant betaalt vervolgens volgens de instructies op de website van RN of de RN Groep. De Klant bevestigt dat hij of zij de bestelling van de geselecteerde E-learningtraining zorgvuldig heeft gelezen en gecontroleerd voordat hij of zij de bestelling plaatst.

De Klant kan gevraagd worden de naam en het e-mailadres (of de e-mailadressen) op te geven van de Deelnemers die de E-learningtraining gaan volgen om te voldoen aan de eisen van externe accrediterende instanties.

Nadat de Klant succesvol heeft betaald, zoals nader beschreven in artikel 3.3 van de Algemene voorwaarden, ‛Betalingsvoorwaarden voor E-learningtrainingen’, ontvangt de Klant een automatisch e-mailbericht via de betalingsgateway om te bevestigen dat de betaling succesvol is ontvangen en om een bevestiging van de boeking en een aankoopbewijs te verstrekken.

RN Groep stuurt de Klant die de E-learningtraining heeft geboekt vervolgens een e-mail om de boeking te bevestigen en om de Klant inloggegevens en een wachtwoord te verstrekken. De inloggegevens zijn voor elke Deelnemer persoonlijk en de Klant mag de inloggegevens niet aan derden doorgeven.

De E-learningtrainingslicenties, die via de website van RN of de RN Groep toegang bieden tot de desbetreffende E-learningtraining, zijn 12 maanden geldig vanaf de datum waarop de Klant de inloggegevens en het wachtwoord ontvangt (de ‛Licentieperiode’). Elke e-learninglicentie is uitsluitend te gebruiken voor het eenmalig volgen van de E-learningtraining.

Als de Deelnemer er niet in slaagt de E-learningtraining binnen de Licentieperiode af te ronden, komt de licentie automatisch te vervallen.

Na afronding van de E-learningtraining, en op voorwaarde dat de Deelnemer de E-learningtraining afsluit met het vereiste slagingspercentage, kan de Deelnemer een certificaat voor de E-learningtraining downloaden.

Extern geaccrediteerde certificaten voor E-learningtrainingen worden na afronding van het verificatieproces door RN per e-mail aan de Klant en Deelnemer verstrekt.

Voor alle andere E-learningtrainingen wordt Deelnemers gevraagd een certificaat in elektronische vorm te genereren en te downloaden wanneer zij de E-learningtraining succesvol hebben afgerond.

RN bewaart de uitslagen van alle succesvol afgeronde E-learningtraining minimaal 3 jaar.

3. Tarieven en betaling

3.1 Betalingsvoorwaarden voor bedrijven

Klanten (m.u.v. particuliere klanten – zie 3.2 en E-learningtrainingen – zie 3.3) ontvangen een factuur zo spoedig mogelijk na de boeking en uiterlijk 1 Kalenderdag, waaronder wordt verstaan elke dag in een maand, met inbegrip van weekend- en feestdagen (‛Kalenderdag’) na afronding van de training waarvoor de Klant een of meer Deelnemers heeft ingeschreven. RN is gerechtigd facturen langs elektronische weg te versturen.[i] Als vooraf geen specifieke tarieven zijn overeengekomen, gelden de tarieven voor Trainingen zoals vermeld in de actuele tarievenlijst van RN, die op aanvraag beschikbaar is. Alle trainingstarieven die staan vermeld op de websites van RN en de RN Groep worden, tenzij anders aangegeven, weergegeven in lokale valuta. RN behoudt zich het recht voor de tarieven op de websites van RN of de RN Groep zonder enige kennisgeving te wijzigen.

3.1.1 Offertes

Tenzij anders aangegeven, zijn schriftelijke offertes van RN geldig gedurende 30 Kalenderdagen na de datum waarop ze zijn verstrekt. RN behoudt zich het recht voor om een dergelijke offerte op ieder moment vóór de aanvaarding ervan in te trekken. De toepasselijke kosten staan vermeld in de offerte en moeten worden voldaan in lokale valuta, tenzij anders aangegeven. Alle kosten zijn exclusief btw en alle andere belastingen of heffingen die de Klant  boven op de kosten verschuldigd is, tegen het geldende tarief/de geldende tarieven, waar van toepassing. In de prijzen zijn begrepen de kosten van cursusmateriaal, cursusvoorzieningen en apparatuur, tenzij anders aangegeven.[ii]

3.1.2 Betaling

De Klant dient elke door RN of de RN Groep verzonden factuur binnen 14 Kalenderdagen na de factuurdatum of zoals anders vermeld op de factuur te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Klant mag het gehele of gedeeltelijke bedrag niet inhouden op of verrekenen met een vordering die de Klant jegens RN beweert te hebben. Betaling dient te geschieden middels SEPA Direct, een rechtstreekse betaling of een soortgelijke methode, tenzij anders overeengekomen. Voor alle duidelijkheid: het is RN en de RN Groep toegestaan gebruik te maken van factor- (handels- en handelsfinancierings-)maatschappijen om op non-recourse basis facturen te verkopen.  

3.1.3 Betalingsachterstand

Onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel dat RN mogelijk heeft, mag RN, als de Klant RN niet binnen de uiterste betaaldatum betaalt, een aanmaningsvergoeding en een boete voor te late betaling overeenkomstig het toepasselijke recht in rekening brengen die dagelijks oploopt en maandelijks wordt gecumuleerd totdat de betaling is gedaan. E

3.2 Betalingsvoorwaarden voor particuliere klanten

Particuliere klanten dienen het verschuldigde trainingstarief, de btw en alle andere bijkomende kosten te betalen op het moment van boeking. Het bedrag kan online met een creditcard/betaalpas worden betaald, of voorafgaand aan de training elektronisch worden overgemaakt naar een bankrekening die vermeld staat op de bevestiging. Indien overeengekomen, kan de betaling ook plaatsvinden middels een creditcard-/pinbetaling bij aankomst op de betreffende RN-locatie.I Als het bedrag langs elektronische weg is voldaan, moet een betalingsbewijs voorafgaand aan de training worden aangeleverd en op verzoek aan RN worden overgelegd. RN behoudt zich het recht voor om Deelnemers die op de startdatum van de training niet kunnen aantonen dat het bedrag is betaald, te weigeren om de training te volgen.

3.3. Betalingsvoorwaarden voor E-learningtrainingen

Voor E-learningtrainingen geldt dat het trainingstarief en alle andere kosten op het moment van boeking betaald moeten worden.

Alle trainingstarieven voor E-learningtrainingen staan vermeld op de websites van RN of de RN Groep en zijn exclusief btw en alle andere belastingen of kosten die de Klant verschuldigd is boven op de tarieven, tegen het geldende tarief/de geldende tarieven waar van toepassing. Alle e-learningtrainingstarieven worden weergegeven in lokale valuta, tenzij anders aangegeven. De Toepasselijke btw en belastingen staan vermeld op de websites van RN of de RN Groep.

RN aanvaardt betaling met Dankort, Mastercard, Maestro, VISA en JCB.

3.4 Toeslag voor gezondheid, veiligheid en administratie en flexibiliteitstoeslag

Aan het Trainingstarief toegevoegd wordt een toeslag voor gezondheid, veiligheid en administratie (‘HSA-toeslag’) toegevoegd. De HSA-toeslag wordt niet toegepast op de E-learningtrainingstarief.

Als wordt gekozen voor de Flexibele optie, zoals nader omschreven in artikel 4.2, wordt er een Flexibiliteitstoeslag toegevoegd aan het Trainingstarief.

4. Annuleringsbeleid

4.1 Standaardannulering van Standaardtrainingen

De Klant kan een Standaardtraining annuleren door RN te laten weten dat de boeking(en) niet meer nodig is/zijn, mits deze kennisgeving schriftelijk wordt gedaan en ten minste 14 Kalenderdagen voor aanvang van de desbetreffende Standaardtraining door RN is ontvangen. RN betaalt in deze situaties de Klant alle betaalde kosten terug, met aftrek van administratiekosten, in overeenstemming met de standaardtarievenlijst van RN op het moment van annuleren. Als er binnen ten minste 14 Kalenderdagen voor aanvang van de Standaardtraining geen kennisgeving van annulering is ontvangen, of als een Deelnemer om welke reden dan ook geen Standaardtraining bijwoont, is annuleren niet mogelijk en blijven alle in verband met de desbetreffende training verschuldigde kosten aan RN verschuldigd.

4.2 Flexibele optie

De Klant kan kiezen voor een flexibele annuleringsoptie (de ‛Flexibele optie’). Als wordt gekozen voor de Flexibele optie, dan mag Klant of Deelnemer de boeking tot 24 uur voor aanvang van de Standaardtraining wijzigen in een overeenkomstige Standaardtraining op een latere datum die binnen 12 maanden plaatsvindt. De Flexibele optie biedt het recht om de trainingsdatum te wijzigen door middel van een kennisgeving die ten minste 24 uur voor aanvang moet worden verstrekt, met een maximum van drie keer binnen 12 maanden na de oorspronkelijke Trainingsdatum. Het recht om een trainingsdatum te wijzigen, is afhankelijk van beschikbaarheid van de desbetreffende Standaardtraining.

Als een wijziging van de Trainingsdatum overeen is gekomen, wordt het volledige trainingstarief in rekening gebracht als die Training op een later moment door de Klant wordt geannuleerd.

4.3 Annulering van trainingen op locatie, op maat gemaakte of niet-StandaardtrainingenM

De Klant kan elke Training op locatie, op maat gemaakte of andere niet-Standaardtraining annuleren:

  1. meer dan 28 Kalenderdagen voor aanvang van de Training, tegen betaling van eventuele voorbereidingskosten die RN reeds heeft gemaakt.
  2. minder dan 28 Kalenderdagen maar meer dan 14 Kalenderdagen voor aanvang van de Training, tegen betaling van eventuele voorbereidingskosten en 50% van het totale resterende trainingstarief.
  3. bij annulering minder dan 14 Kalenderdagen voor aanvang van de training blijft het volledige trainingstarief aan RN verschuldigd.

4.4 Annulering van E-learningtrainingen

Niettegenstaande het bovenstaande kunnen licenties voor E-learningtrainingen niet worden geannuleerd, en de licenties voor E-learningtrainingen zijn niet terugvorderbaar.

4.5 Annulering door RN

RN behoudt zich het recht voor om elke Training om welke reden dan ook te annuleren of uit te stellen, en de aansprakelijkheid van RN is in dat geval beperkt tot het volledig restitueren van reeds betaalde kosten of, indien beschikbaar en aanvaardbaar voor de Klant, overplaatsing naar een soortgelijke Training op een andere datum. RN en de RN Groep zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van verlies, schade, kosten of uitgaven waarvoor de Klant zich gesteld ziet als gevolg van de annulering of het uitstel.

5. Klachten

Alle klachten met betrekking tot een Training dienen binnen 30 Kalenderdagen na de laatste dag van de desbetreffende training schriftelijk bij RN te worden ingediend.

6. Trainingscertificaat

Om een trainingscertificaat in ontvangst te kunnen nemen, moet een Deelnemer alle onderdelen van een Training volgens de door RN bepaalde norm(en) afronden. Als de Deelnemer een van de onderdelen van de desbetreffende Training niet afrondt, heeft de Deelnemer ook geen recht op een certificaat. In dat geval worden er geen kosten of betalingen aan de Klant gerestitueerd vanwege het feit dat de Deelnemer de desbetreffende Training niet heeft afgerond. Zaken met betrekking tot de uitreiking van een trainingscertificaat worden uitsluitend naar eigen goeddunken door RN bepaald.

7. Duplicaat van het certificaat

Duplicaten van certificaten moeten schriftelijk door de Klant of Deelnemer worden aangevraagd onder vermelding van de desbetreffende Training, de  trainingsdatum en de naam en de geboortedatum van de Deelnemer. Voor elke kopie van een certificaat worden kosten in rekening gebracht, die vermeld staan in de tarievenlijst van RN. Deze kosten moeten vóór afgifte van het duplicaat van het certificaat worden voldaan. De Klant kan via de websites van RN of de RN Groep kosteloos een voor E-learningtrainingen behaald certificaat genereren en downloaden.

8. Accommodatie en vervoer

RN zal de Klant op verzoek helpen Deelnemers met het verstrekken van informatie, indien beschikbaar, over accommodatie ter plaatse en vervoer ten behoeve van Trainingen. RN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verstrekken van deze informatie en is niet aansprakelijk voor (direct, indirecte, gevolg- of andere) schade die het gevolg is van enige afspraak tussen de Klant of Deelnemers en de aanbieder van dergelijke accommodatie.

9. Verantwoordelijkheden van Klanten en Deelnemers

Veiligheid en gezondheid - Trainingen

De Klant, of de Particuliere klant, moet erop toezien dat elke Deelnemer gedurende de Training te allen tijde:

  1. handelt in volledige overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetgeving, regelgeving en beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid;
  2. alle instructies of aanwijzingen van personeel van RN opvolgt; en
  3. niet onder de invloed of in het bezit is van alcohol of verboden middelen.

Als een Deelnemer niet handelt in overeenstemming met de bovenstaande eisen of als van een Deelnemer redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze verboden middelen of alcohol heeft ingenomen of gebruikt, mag RN van deze Deelnemer, uitsluitend naar eigen goeddunken, verlangen dat deze de Training onmiddellijk verlaat. RN zal de Klant hiervan op de hoogte brengen. In dat geval worden er geen kosten of betalingen aan de Klant gerestitueerd vanwege het feit dat de Deelnemer de Training niet heeft afgerond.

Elke Deelnemer heeft voor aanvang van deelname aan de training de ‛Informatie voor Deelnemers die trainingen volgen in opleidingscentra van RN’ van RN gelezen en begrepen, en de Klant ziet erop toe dat de Deelnemer deze informatie voor aanvang van deelname aan de training heeft gelezen en begrepen.Q

Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat Deelnemers voldoende fit en in staat zijn, waaronder ook wordt verstaan geen ademhalingsstoornissen en hartaandoeningen hebben, om deel te nemen aan enige fysieke activiteit in het kader van de Training. Bij twijfel moeten Deelnemers voor aanvang van de Training medisch advies inwinnen. De Deelnemer moet elke ter zake doende medische aandoening bekendmaken vóór deelname aan fysieke activiteiten. RN behoudt zich het recht voor te weigeren enige Deelnemer Trainingen te geven wanneer RN van mening is dat deelname van die Deelnemer een gevaar kan vormen voor zijn of haar eigen veiligheid en gezondheid of die van anderen.

Eindgebruikersovereenkomst – E-learningtrainingen

Elke Deelnemer aan een E-learningtraining moet kennis hebben genomen van en akkoord zijn gegaan met de Eindgebruikersovereenkomst van RN, waarin de rechten en plichten staan vermeld met betrekking tot het gebruik van software voor de E-learningtraining van RN.

De Klant moet te allen tijde voldoen aan de Eindgebruikersovereenkomst en is verantwoordelijk voor, en dient toe te zien op, naleving van de voorwaarden van de Eindgebruikersovereenkomst door alle Deelnemers. De Klant is aansprakelijk voor iedere schending van de Eindgebruikersovereenkomst door elke Deelnemer als betrof de schending het handelen of nalaten van de Klant zelf, zoals uiteengezet in artikel 12 van deze Algemene voorwaarden.

Als een Deelnemer problemen of moeilijkheden ondervindt ten aanzien van E-learningtrainingen, waaronder, maar niet beperkt tot, het niet beschikbaar zijn van de gekochte E-learningtraining, inlogproblemen of storingen van de website, dan dient de Deelnemer onmiddellijk contact op te nemen met RN. RN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze problemen en moeilijkheden maar zal wel alle redelijke inspanningen verrichten om de problemen of moeilijkheden op te lossen, mits deze problemen en moeilijkheden niet te wijten zijn aan omstandigheden van de Klant of Deelnemer zelf, waaronder IT-storingen van IT-apparatuur van de Klant of de Deelnemer zelf.

Gedragscode

RN beoogt te bewerkstelligen dat de zakelijke relaties van RN blijk geven van een verantwoorde bedrijfsuitoefening met betrekking tot het toezicht op nadelige gevolgen voor de beginselen voor duurzame ontwikkeling. De Klant moet daarom te allen tijde voldoen aan de Gedragscode van RN inzake zakelijke relaties en het Beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen, die hier te vinden zijn: Link naar Gedragscode RN (‛Gedragscode’).

De Klant moet een passende administratie bijhouden waaruit blijkt dat de Gedragscode wordt nageleefd, en de Klant moet deze administratie op verzoek van RN aan RN verstrekken.

De Gedragscode wordt geacht integraal deel uit te maken van deze Algemene voorwaarden, en elke schending van de Gedragscode wordt beschouwd als een schending van de Algemene voorwaarden, welke kan leiden tot de beëindiging van de zakelijke relatie van RN met de Klant.

10. Gegevensbescherming

De Klant en de Deelnemer komen overeen dat RN het recht heeft om, in het kader van zijn administratie, persoonsgegevens over de Deelnemer te verwerken en dat RN deze gegevens mag verwerken in het kader van de taak van RN om de in de Overeenkomst vermelde dienst te leveren. De Klant en de Deelnemer komen overeen dat RN dergelijke gegevens uitsluitend aan derden mag doorgeven als en voor zover deze doorgifte, naar het oordeel van RN, vereist is voor de juiste bedrijfsvoering van RN, zoals doorgifte aan een certificeringsinstantie (bijv. OPITO, STCW) om te zorgen voor een correcte registratie van het  trainingscertificaat. Meer informatie over hoe RN persoonsgegevens verwerkt, staat vermeld in het Privacybeleid van RN, dat hier te vinden is: Link naar Privacybeleid van RN.

De Klant ziet erop toe dat alle gegevens die aan RN worden verstrekt, worden verstrekt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, zoals de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en dat gegevens met betrekking tot de bijbehorende Privacyverklaring van RN in voorkomend geval worden doorgestuurd.

11. Intellectuele eigendomsrechten

Alle (al dan niet geregistreerde) handelsmerken, auteursrechten, ontwerprechten en andere intellectuele eigendomsrechten die zijn gebruikt, gevestigd of vervat in, of het gevolg zijn van, of verband houden met, de levering van de Trainingen, blijven het uitsluitende eigendom van RN, en de Klant en Deelnemer doen tijdens of op enig moment na de afronding van de Training geen eigendom gelden van en betwisten niet RN's eigendom van die rechten, en wijzen dergelijke rechten die in zijn bezit komen, aan RN toe.

Alle door RN aan de Klant of een Deelnemer in het kader van de Training verstrekte materiaal en informatie (in welke vorm dan ook) mogen niet worden gereproduceerd, verspreid of verstrekt aan derden. De Klant en de Deelnemers dienen dat materiaal en die informatie niet te gebruiken om enige reden die geen verband houdt met de specifieke Training die door RN aan de Klant of Deelnemer wordt geleverd.

Een Deelnemer heeft, met inachtneming van het voorgaande lid, het recht om het trainingsmateriaal dat uitsluitend met dit doel aan hem of haar wordt verstrekt, voor eigen gebruik te bewaren. Alle andere aan de Klant of een Deelnemer verstrekt materiaal dat verband houdt met de Training (in welke vorm dan ook) moet aan RN worden teruggegeven bij afronding van de Training of, indien dat moment eerder valt, op verzoek van RN. De Klant en de Deelnemers dienen zonder de schriftelijke goedkeuring van RN geen door RN verstrekt materiaal (met inbegrip van Trainingsmateriaal) te kopiëren of anderszins te reproduceren.

12. Aansprakelijkheid van Klanten en Deelnemers

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat alle Deelnemers zich verantwoordelijk gedragen en aanwijzingen van personeel van RN te allen tijde opvolgen. RN behoudt zich het recht voor om een Deelnemer aan een training zonder enige aansprakelijkheid weg te sturen als een Deelnemer, naar het redelijke oordeel van RN, ontoelaatbaar gedrag vertoont. In dat geval worden er geen kosten of betalingen aan de Klant gerestitueerd vanwege het feit dat de Deelnemer de Training niet heeft afgerond.

De Klant of de particuliere Deelnemer is onbeperkt aansprakelijk voor schade aan voorzieningen, inventaris of werknemers van RN, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, meubilair, gebouwen en apparatuur, die het gevolg is van handelingen of nalatigheden of opzettelijk wangedrag van de Deelnemer. Als de Deelnemer, in geval van ziekte tijdens de Training, medische behandeling nodig heeft of in het ziekenhuis moet worden opgenomen, komen alle kosten voor die medische behandeling of ziekenhuisopname voor rekening van de Klant of, in het geval van particuliere Deelnemers, van de Deelnemer, en zal de Klant of, in het geval van particuliere Deelnemers, de Deelnemer, RN schadeloos stellen voor alle daarmee verband houdende kosten.

13. Aansprakelijkheid van RelyOn Nutec en beperking van de aansprakelijkheid

RN aanvaardt geen aansprakelijkheid en is niet aansprakelijk jegens de Klant en/of de Deelnemer voor alle door de Klant en/of Deelnemer geleden soorten van verlies, schade of letsel die verband houden met of voortvloeien uit Trainingen, tenzij het verlies, de schade of het letsel is veroorzaakt door opzettelijke of grove nalatigheid van een persoon die in verband met een training namens RN handelt. Eventuele aansprakelijkheid van RN jegens een Klant en/of Deelnemer voor trainingen en diensten strekt zich niet uit tot indirecte of gevolgschade, bijvoorbeeld inkomstenderving, winstderving of verlies van een contractuele positie. De totale aansprakelijkheid van RN, hetzij contractueel of uit onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid of inbreuk op een wettelijke plicht), misleidende voorstelling, schadeloosstelling of andere grond, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering of voorgenomen uitvoering van de Trainingen, is in ieder geval beperkt tot EUR 500.000. S

De Klant en/of de Deelnemer doet afstand van het recht om aanspraken jegens RN te effectueren, tenzij RN onverwijld nadat de Klant of Deelnemer wist of had moeten weten van het bestaan van de aanspraken of de omstandigheden waarop de aanspraken gebaseerd waren, schriftelijk in kennis wordt gesteld van enige ter zake doende aanspraak. Als aanspraken niet zijn ingediend binnen 30 dagen na de afronding van de Training of de levering van de dienst in verband waarmee de aanspraak ontstaan zou zijn, kan de aanspraak niet jegens RN, de vertegenwoordigers of de verzekeringsmaatschappij van het bedrijf worden geëffectueerd.

14. Verzekering

De Klant en RN sluiten respectievelijk alle verplichte (bijv. collectieve ongevallen, wettelijke aansprakelijkheid), en gebruikelijke verzekeringen (bijv. aansprakelijkheid, schade aan eigendommen) af, houden deze aan en zien erop toe dat deze volledig van kracht blijven.

Particuliere klanten sluiten de gebruikelijke verzekeringen voor particulieren af, houden deze aan en zien erop toe dat deze volledig van kracht blijven.

15. Overmacht

Geen van beide partijen wordt geacht inbreuk te plegen op deze Algemene voorwaarden en is aansprakelijk voor enig verzuim of vertraging in de nakoming van zijn verplichtingen (behalve de verplichting om geldelijke betalingen te doen) die het gevolg zijn van of toerekenbaar zijn aan handelingen, gebeurtenissen, nalatigheden of ongevallen waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overmacht, brand, explosie, embargo, terrorisme, burgerlijke ongeregeldheden, epidemieën, pandemieën, schade door blikseminslag, elektromagnetische straling, stakingen en arbeidsconflicten.

16. Scheiding

Als een rechtbank of andere bevoegde instantie bepaalt dat (een gedeelte van) een bepaling in deze Algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is, dan wordt (dat gedeelte van) die bepaling, voor zover vereist, niet geacht deel uit te maken van de Overeenkomst en worden de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen in de Overeenkomst niet aangetast.

Als wordt bepaald dat (een gedeelte van) een bepaling in deze Algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is, dan is die bepaling van toepassing met de kleinst mogelijke wijziging die nodig is om deze wettig, geldig en afdwingbaar te maken.

17. Keuze van wet en locatie

Alle geschillen, aanspraken of meningsverschillen tussen RN en een Klant en/of een Deelnemer met betrekking tot deze Algemene voorwaarden en/of door deze Algemene voorwaarden geregelde Trainingen of diensten worden beheerst door en opgesteld in overeenstemming met de wetgeving van het rechtsgebied van het onderdeel van RN dat de Training geeft of de dienst levert en zal worden beslecht door de gewone rechtbanken van de respectievelijke jurisdictie van de RN-entiteit die de cursus geeft of de dienst levert. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene voorwaarden en niet-verplichte wettelijke bepalingen, prevaleren de Algemene voorwaarden.T

18. Vertaling

Elke vertaling van deze Algemene voorwaarden in de lokale taal wordt uitsluitend verstrekt voor het gemak van de Klant en Deelnemer. In het onverwachte geval dat de versie in de lokale taal afwijkt van de Engelstalige versie, prevaleert de tekst van de Engelstalige versie.

19. Diversen

Deze Algemene voorwaarden treden in de plaats van alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp ervan.

Informatie die tijdens deelname aan een Training of anderszins van RN of de RN Groep verkregen is en die niet publiekelijk beschikbaar is, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. Deze informatie mag niet worden geopenbaard, doorgegeven of anderszins worden gedeeld met derden, tenzij RN of de RN Groep daartoe schriftelijke toestemming heeft gegeven.

De Klant mag enig recht of verplichting uit hoofde van deze Algemene voorwaarden niet toewijzen.

Als een Klant of Deelnemer problemen ondervindt, waaronder inlogproblemen voor E-learningtrainingen, dan moeten deze problemen zo snel mogelijk aan RN worden gemeld om RN in staat te stellen actie te ondernemen. RN is niet aansprakelijk voor problemen die niet tijdig zijn gemeld.

Ondersteuning van RN is beschikbaar via: info@relyonnutec.com.

Bijlage A - Trainingen bij derde of klant

1. Toepassing

De bepalingen in deze ‛Bijlage A - Trainingen bij derde of Klant’ maken deel uit van de Algemene voorwaarden voor alle Trainingen die door RN gegeven worden in alle ruimtes die het eigendom zijn van, worden gepacht of op enige wijze worden gehuurd door RN of een bij de RN Group aangesloten onderneming.

Alle woorden en termen die gedefinieerd worden in ‛Algemene voorwaarden – RelyOn Nutec’ hebben in dit document dezelfde betekenis en inhoud.

2. Trainingstarief

In het trainingstarief is niet begrepen kosten met betrekking tot de trainingslocatie/trainingsruimte en de catering. De huur van apparatuur voor gebruik tijdens trainingen en de kosten voor het vervoer van deze apparatuur zijn alleen in het trainingstarief inbegrepen als dit schriftelijk is overeengekomen met en is bevestigd door RN.

Als Trainingen op verzoek van de Klant in tijd en/of omvang wordt uitgebreid, zullen uitbreidingen in verband met Standaardtrainingen worden gefactureerd conform het toepasselijke uur- of dagtarief, vermeerderd met eventuele belastingen/heffingen en kosten.

3. Reis- en verblijfkosten

RN organiseert zijn eigen reisactiviteiten en selecteert wat volgens de gangbare normen wordt beschouwd als een geschikte vervoerswijze en geschikte accommodatie.

In overeenstemming met de gedocumenteerde kosten dekt de Klant reiskosten en alle kosten die verband houden met accommodatie voor personeel van RN voor het reizen naar en van de Trainingslocatie en voor het verblijf op de Trainingslocatie.

Reis- en verblijfkosten worden samen met het overeengekomen trainingstarief of de overeengekomen uur- of dagtarieven gefactureerd.

4. Annulering en uitstel

Naast achterstallige kosten in verband met de annulering van Trainingen of wijzigingen met betrekking tot de Training moet de Klant, in overeenstemming met Artikel 4 van de Algemene voorwaarden, altijd de kosten dekken die RN maakt als gevolg van die annulering of dat uitstel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kosten die verband houden met vliegtickets, hotelboekingen en accommodatie.

5. Trainingslocatie en Trainingsruimte

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, moet de klant, zonder enige kosten voor RN, geschikte locaties en/of ruimtes beschikbaar stellen voor het geven van Trainingen op de Trainingsdatum. In de locatie en/of ruimte moeten alle voorzieningen aanwezig zijn om de Training te kunnen afronden. De Klant moet er tevens op toezien dat personeel van RN tevens de nodige toegang heeft tot de desbetreffende locatie en ruimtes en moet personeel van RN die toegang verschaffen.

Als er op de Trainingslocatie en/of de Trainingsruimte uitrusting of apparaten aanwezig zijn die de Klant in overeenstemming met RN heeft verkregen voor gebruik tijdens de Training, moet de Klant binnen een redelijk periode vóór de Trainingsdatum garanderen dat die uitrusting of apparaten geschikt zijn voor een bepaald doel, voldoende onderhouden zijn, en door gekwalificeerd personeel zijn nagekeken, getest en goedgekeurd voor gebruik tijdens de Training. Bij twijfel kunnen er specificaties worden aangevraagd bij RN, onder vermelding van de exacte eisen voor een bepaalde Training.

De Klant stelt RN schadeloos voor elke vorm van verlies of schade die mogelijk het gevolg is van een storing, fout of iets dergelijks in de uitrusting of apparaten die de Klant voor gebruik tijdens de Training heeft verstrekt. De verplichting om RN schadeloos te stellen, geldt ongeacht aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, aan de zijde van de Klant of enige partij die namens de Klant handelt in verband met de Training.

Slotopmerkingen

Lokale aanpassingen in deze Algemene voorwaarden

[A] Azerbeidzjan: RN is tevens gerechtigd facturen op papier te versturen.

[B] MEA: Alle lokale en buitenlandse belastingen, inclusief Voorheffing aan/(zullen) moeten worden gedragen door de klant om RN volledig te betalen volgens de factuur. Als er lokale belastingen van welke aard dan ook zijn, moeten deze op het factuurbedrag worden gebruteerd om RN volledig te betalen volgens de factuur voor bankoverschrijvingen.

E Azerbeidzjan: maandelijks rentepercentage van 0,5%, aangroeiend per dag en maandelijks samengesteld tot betaling heeft plaatsgevonden.

I Azerbeidzjan, Verenigd Koninkrijk: Betaling per creditcard/betaalpas op een locatie van RN is niet mogelijk.

M Oost-Azië: Met inbegrip van gevorderd niveau (MEMIR & OIM)

Q Verenigd Koninkrijk: Deze alinea is niet van toepassing.

S Oost-Azië: USD 500.000 is van toepassing.

T Oost-Azië: Alle geschillen, aanspraken of onenigheden tussen RN en een Klant en/of Deelnemer met betrekking tot deze Algemene voorwaarden en/of trainingen of diensten die door deze Algemene voorwaarden worden geregeld, worden beheerst door en opgesteld in overeenstemming met de wetgeving van Maleisië. De partijen komen onherroepelijk overeen dat de rechtbanken van Maleisië uitsluitend bevoegd zijn om alle geschillen of aanspraken die het gevolg zijn van of verband houden met deze Algemene voorwaarden of de inhoud daarvan, te slechten.

[Einde van document]