Juridische documenten

Zoek

0 Resultaten

Verklaring bescherming persoonsgegevens

RelyOn Nutec Holding A/S (met inbegrip van dochtermaatschappijen en aangeslotenen) spant zich in om uw privacy en de beveiliging van de gegevens die u met ons deelt, te beschermen.

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en het bijbehorende Beleid bescherming persoonsgegevens binnen RelyOn Nutec, indien van toepassing. 

Welke soorten (persoons)gegevens verzamelen wij en met welk doeleinde?

(Persoons)gegevens worden allereerst verzameld om ervoor te zorgen dat wij ons bedrijf en onze relaties met u als klant, werknemer, leverancier enz. kunnen beheren. Er worden mogelijk ook gegevens verzameld om te voldoen aan bepaalde wetten, producten of diensten te verbeteren en juridische en/of commerciële zaken of geschillen op te lossen.

Persoonsgegevens die mogelijk opgevraagd en verzameld worden, omvatten uw contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) en identificatiegegevens. Als we bijzondere categorieën persoonsgegevens opvragen, zoals medische gegevens en informatie over uw gezondheid, zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen en informeren we u, indien nodig, over het doel van de verwerking.

Afhankelijk van de desbetreffende dienst of het desbetreffende product worden er mogelijk verschillende (persoons)gegevens verzameld. Alle verzamelde gegevens worden echter geacht vereist te zijn om RelyOn Nutec in staat te stellen zijn specifieke ondernemingsdoel uit te voeren.

Gegevens worden doorgaans langs elektronische weg rechtstreeks van u persoonlijk verkregen, bijvoorbeeld wanneer u websites, formulieren en e-mails gebruikt, of tijdens telefoongesprekken met u, of andere vormen van correspondentie.

Van tijd tot tijd kunnen we u ook vragen ons gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld als u bij een van onze afdelingen een probleem meldt en als we u vragen onderzoeks-, enquête- en feedbackformulieren in te vullen die we gebruiken voor het bewaken van de kwaliteit en voor onderzoeksdoeleinden.

U mag zelf beslissen of u ons persoonsgegevens verstrekt en u zichzelf bij ons bekend wilt maken, maar als u besluit niet de persoonsgegevens te verstrekken waarom we vragen, kunnen we u mogelijk niet de diensten leveren die u wenst.

Wat doen wij met uw (persoons)gegevens?

We spannen ons in om ervoor te zorgen dat uw (persoons)gegevens veilig zijn, door ongeoorloofde inzage of verstrekking te voorkomen, en passen fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures toe om de gegevens te beschermen.

Alle verstrekte gegevens worden bewaard in een veilig en geschikt bedrijfssysteem of archief dat geschikt is voor het bedrijfsdoel en de verwerkingseisen. Dit systeem kan de vorm hebben van een elektronisch of papieren systeem waarin waarborgen zijn aangebracht om uw (persoons)gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde inzage. 

Sommige van uw gegevens geven we mogelijk door aan, en worden mogelijk verwerkt door, bepaalde leveranciers, bijv. ICT-leveranciers, die de gegevens namens RelyOn Nutec verwerken. RelyOn Nutec heeft zijn leveranciers zorgvuldig geselecteerd en heeft gegevensverwerkingsovereenkomsten met die leveranciers afgesloten om een passend beschermingsniveau te waarborgen.

Sommige van uw gegevens geven we mogelijk door aan ontvangers in landen buiten de EU/EER omdat we sommige van uw (persoons)gegevens hosten/opslaan via externe leveranciers. Bij doorgifte aan ontvangers buiten de EU/EER worden er voldoende waarborgen geboden, bijvoorbeeld in overeenstemming met het Privacy Shield van de VS of op basis van de ‘Modelcontractbepalingen’ van de EU. 

Het modelcontract is in verschillende talen beschikbaar via deze link​.

Mogelijk vindt verstrekking aan derden plaats als er sprake is van een specifiek en rechtmatig doeleinde dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving, waarbij alle stappen worden genomen om te garanderen dat de derden gehouden zijn aan geheimhouding en privacyverplichtingen ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.

RelyOn Nutec gebruikt uw gegevens in sommige specifieke gevallen mogelijk voor direct-marketingdoeleinden in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving aangaande toestemming. Raadpleeg voor meer informatie de desbetreffende verklaring aangaande toestemming en privacy.

Als u onze websites bezoekt, zullen er cookies worden gebruikt, die RelyOn Nutec trends en gegevens kunnen verstrekken voor het verbeteren van onze diensten en de klantervaring. U kunt zelf bepalen of u toestemming geeft voor het gebruik van cookies, en eenmaal gebruikte cookies kunnen, indien nodig, weer van uw apparaat worden verwijderd. Meer informatie over cookies vindt u in het cookiebeleid. Als er links en gegevens aan andere serviceproviders en partners worden verstrekt, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van hun cookies.

Hoe bewaren, wijzigen en wissen we uw (persoons)gegevens?

We bewaren uw (persoons)gegevens zo lang als nodig is om aan het vermelde doel te voldoen en/of om wettelijke verplichtingen na te leven. (Persoons)gegevens worden periodiek gecontroleerd om na te gaan of ze nog steeds bewaard moeten worden. Elke productlijn en alle diensten van RelyOn Nutec moeten voldoen aan specifieke wetgeving en richtlijnen aangaande het bewaren van gegevens. 

Wij streven ernaar accurate, bijgewerkte en relevante gegevens te bewaren. U dient contact met ons op te nemen als u denkt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, zodat wij de noodzakelijke maatregelen kunnen treffen om ze te corrigeren.

Wat zijn uw rechten aangaande uw (persoons)gegevens?

U heeft het recht zelf te bepalen welke gegevens u ons wilt verstrekken, maar als u ervoor kiest niet de persoonsgegevens te verstrekken waarom we vragen, kunnen we u mogelijk niet de diensten leveren die u wenst.

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en onjuiste gegevens te rectificeren, gegevens te verwijderen en de verwerking van gegevens te beperken en u heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid. U mag ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van geautomatiseerde individuele besluiten. 

Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de ter zake doende toezichthouder.

Contact voor meer informatie

Als u vragen of opmerking heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of als u uw rechten wilt uitoefenen op grond van de toepasselijke wetgeving, neemt u dan per e-mail contact met ons op via data.protection@relyonnutec.com.

RelyOn Nutec Holding A/S
Kalvebod Brygge 45, 3.
1560 Kopenhagen V
Denemarken
Bedrijfsregistratienr. 19 95 13 83

Datum: 24-5-2019 Versie 3.