Søk

0 Resultat

Vårt samfunnsansvar er et av områdene vi fokuserer på, og vi forplikter oss til å respektere menneskerettigheter, håndtere miljøbelastninger og jobbe med antikorrupsjon.

Map

Vår tilnærming til samfunnsansvar

RelyOn Nutec har ikke et eget rammeverk for samfunnsansvar da elementene som passer inn under dette temaet allerede er en innarbeidet del av RelyOn Nutecs forretningsmodell, inkludert selskapets etiske retningslinjer samt andre relevante retningslinjer og prosedyrer.  

Selskapet er likevel forpliktet til å respektere menneskerettigheter, til å begrense miljøavtrykk og arbeide mot korrupsjon. RelyOn Nutec etterlever alle relevante lover, i tillegg til interne retningslinjer og prosedyrer.

I samsvar med dette arbeider RelyOn Nutec med å innføre en forbedret samsvarkultur sammen med en revidering av eksisterende prosedyrer. Dette betyr at nye målsettinger for selskapets samfunnsansvar bli definert i løpet av 2019.

Styringsdokumenter og prosedyrer er utarbeidet og implementert for å sikre at visjonen ovenfor overholdes. Samtidig er et styringssystem på plass for å støtte og sikre pålitelig implementering, forbedre resultat og sikre en passende kultur med hensyn til retningslinjer og prosedyrer som allerede er på plass.

Etiske retningslinjer og FNs Global Compact

RelyOn Nutec har et sett med etiske retningslinjer som skisserer forventningene til, og reflekterer prinsippene for, hvordan vi driver vår virksomhet, og hvordan våre leverandører og ansatte forventes å handle.

Det er besluttet at RelyOn Nutec Group skal arbeide mot å registrere seg i FNs Global Compact, og derfor vil det bli igangsatt initiativer for å sikre at dette oppnås. Dette vil også innebære at våre etiske retningslinjer blir gjennomgått og oppdatert i løpet av kort tid. 

Risikoer og Prosedyrer relater til vårt samfunnsansvar

Arbeidsforhold

RelyOn Nutec tror at en engasjert og motivert arbeidsstyrke som tilbys utviklingsmuligheter vil utføre arbeid med bedre kvalitet og være mer fornøyde i jobben. RelyOn Nutec investerer derfor i utvikling av de ansattes ferdigheter, kunnskaper og kompetanse, da dette er avgjørende for suksessen til selskapet og vedvarende tilfredshet for de ansatte.

RelyOn Nutec har mange retningslinjer for å sikre trivsel, helse, og sikkerhet for våre ansatte, inkludert retningslinjer for HMS, om sikker kjøring og menneskerettigheter. Med hensyn til HMS har vi i 2018 fortsatt å arbeide systematisk for å implementere forbedringer i hele konsernet.

RelyOn Nutec ønsker å bidra til samfunnet og til menneskene vi samarbeider med gjennom vår virksomhet. Vår forpliktelse til å respektere og beskytte menneskerettigheter følger blant annet FNs veiledende prinsipper for virksomhet og menneskerettigheter og inspirert av ILO-erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter på jobben.

Menneskerettigheter og personvern

Videre har RelyOn Nutec stort fokus på å sikre at de ansatte og kundenes personopplysninger ikke blir misbrukt. Dette sikres av initiativer og pågående prosjekter med hensyn til behandling og beskyttelse av personopplysninger for å kontinuerlig sikre den høyeste standard for databeskyttelse. Alle slike databeskyttelsesprosjekter og -initiativer fortsatte utover i 2018 og er forankret hos konsernets advokat.

Miljø og klima

RelyOn Nutec har ikke en egen retningslinje for miljø og klima, da dette ikke anses som hensiktsmessig. Noen miljøelementer er imidlertid allerede en integrert del av RelyOn Nutecs forretningsmodell, inkludert selskapets etiske retningslinjer og andre relevante retningslinjer og prosedyrer.

Antikorrupsjon

RelyOn Nutec driver virksomhet i samsvar med alle relevante lover og forskrifter i alle land, inkludert FCPA og den britiske bestikkelsesloven, og overholder alle gjeldende lover og prosedyrer. RelyOn Nutec opererer i områder i verden hvor korrupsjon ikke er en uvanlig praksis. Derfor er det avgjørende at hensiktsmessige retningslinjer og prosedyrer blir iverksatt, og at det iverksettes tiltak for å minimere denne risikoen og forhindre lovstridig praksis. Et initiativ implementert i 2018 for å minimere risikoen på dette området er en utrulling av forretningsetikk gjennom e-læringsøkter i hele RelyOn Nutec. Fokus vil fortsatt være på korrupsjon og ytterligere initiativer vil bli iverksatt for å minimere og forhindre lovstridig praksis.