Søk

0 Resultat

Betingelser

Gyldig fra 1 juni 2020

1. Anvendelse

Disse “Betingelser for RelyOn Nutecs kurs og tjenester” (“betingelsene” eller “avtalen”) gjelder for enhver påmelding til og avtale om deltakelse på og gjennomføring av kurs og tjenester levert av RelyOn Nutec Holding A/S (“RN”) på områder som er eid, leaset eller på annen måte leid av RN eller noen av deres tilknyttede selskaper (“RN-konsernet”), med mindre RN eller det aktuelle selskapet i RN-konsernet uttrykkelig skriftlig har akseptert at disse betingelsene helt eller delvis skal frafalles eller erstattes av andre reguleringer.

For kurs arrangert av RN på andre steder enn ovennevnte, skal vedlagte “Vedlegg A – Kurs i tredjeparts eller kundens lokaler” supplere og være en innebygget del av disse betingelsene.

2. Påmelding og ordrebekreftelse

Påmelding av deltakere på et kurs skal først anses akseptert etter skriftlig bekreftelse fra RN, når den andre parten, enten dette er en bedriftskunde eller en personkunde som betaler for seg selv (“kunden”), skriftlig har akseptert RNs pristilbud, eller når betaling er mottatt.

Ved bestilling av kurs skal disse betingelsene regulere forholdet mellom RN og kunden. Kunden skal sikre at alle personer (deres ansatte, agenter, konsulenter eller leverandører) som deltar på et kurs bestilt av kunden, eller kunden selv dersom det er en personkunde, (en “deltaker”) opptrer i henhold til og fullt ut overholder disse betingelsene.

3. Priser og betaling

 3.1 Betalingsbetingelser for bedrifter

Kunder (unntatt personkunder, se punkt 3.2) vil motta faktura etter bestilling og senest 5 dager før oppstart av kurset hvor kunden har meldt på en eller flere deltakere. RN kan sende faktura elektronisk. [A] Dersom det ikke er fastsatt en pris på forhånd, skal prisen for standardkursene være som fastsatt i gjeldende prisliste for RN, som kan fås på forespørsel.

3.1.1 Pristilbud

Skriftlige pristilbud fra RN gjelder i 30 dager fra dato de ble gitt med mindre noe annet er angitt. RN forbeholder seg retten til å trekke tilbake ethvert pristilbud før det er blitt akseptert. Gjeldende priser er angitt i pristilbudet og skal betales i lokal valuta med mindre noe annet er angitt. Alle priser er eks. mva. og andre skatter og avgifter som kunden skal betale i tillegg til prisene etter gjeldende sats(er) der dette er aktuelt. Prisen er inkludert kursmateriell, kursfasiliteter og utstyr med mindre det er opplyst om noe annet. [B]

3.1.2 Betaling

Kunden skal betale faktura mottatt fra RN innen 14 dager fra fakturadato eller hva som ellers måtte være angitt på fakturaen, med mindre noe annet er avtalt skriftlig. Kunden kan ikke gjøre fradrag i eller holde tilbake beløpet helt eller delvis eller motregne beløpet mot et krav kunden har fremsatt mot RN. Betaling skal skje med SEPA Direct (direkte debitering), direkte betaling eller tilsvarende med mindre annet er avtalt.

3.1.3 Forsinket betaling

Uten skade for annen rettighet eller rettsmiddel som RN måtte ha dersom kunden ikke betaler RN ved forfall, kan RN kreve løpende gebyr og forsinkelsesrente på 1,5 % per måned som påløper daglig og legges til månedsvis inntil betaling skjer. [D][E]

3.2 Betalingsbetingelser for personkunder [G]

For personkunder forfaller kursavgiften, mva. og eventuelle andre avgifter til betaling på bestillingstidspunktet. [H] Beløpet kan betales online med kreditt- eller debetkort eller elektronisk til en bankkonto som er angitt på kursbekreftelsen før kurset starter. Etter avtale kan betaling også skje med kreditt- eller debetkort ved ankomst på det aktuelle RN-kursstedet. [I] Dersom beløpet er betalt elektronisk, må betalingsdokumentasjon fremlegges i løpet av kurset og forevises RN på forespørsel. RN forbeholder seg retten til å nekte opplæring til deltakere som ikke kan dokumentere at beløpet er betalt ved kursstart.

3.3 Helse-, sikkerhets- og administrasjonsgebyr

Et helse-, sikkerhets- og administrasjonsgebyr (“HSA-gebyr”) vil bli lagt til kursavgiften.

4. Regler for kansellering

4.1Kansellering av standardkurs

Kunden kan kansellere et standardkurs ved å varsle RN om at han ikke lenger har behov for bestillingene, forutsatt at slikt varsel skjer skriftlig og blir mottatt av RN minst 14 dager [J][K] før det aktuelle standardkurset starter. I slike tilfeller skal RN refundere kunden hele beløpet minus et administrasjonsgebyr i henhold til RNs standard prisliste som gjelder på kanselleringstidspunktet. Dersom varsel om kansellering ikke er mottatt innen 14 dager [L] før standardkurset starter eller en deltaker ikke møter til et standardkurs uansett grunn, er kansellering ikke mulig, og hele beløpet som er betalt for kurset, tilfaller RN.

Inntil fem virkedager før et standardkurs starter kan kunden eller deltakeren endre bestillingen til å gjelde et tilsvarende standardkurs på en senere dato innen tolv måneder. Retten til å endre kursdato forutsetter at det er plass på det aktuelle standardkurset samt samtykke fra RN. Slikt samtykke kan nektes dersom den praktiske gjennomføringen av enten det opprinnelige kurset eller det nye kurset blir forhindret av datoendringen.

Dersom en endring i kursdato er avtalt, vil hele kursbeløpet bli fakturert dersom kunden senere kansellerer kurset.

4.2 Kansellering av lokale, skreddersydde eller ikke-standard opplæringskurs [M]

Kunden kan kansellere lokale, skreddersydde eller andre ikke-standard opplæringskurs:

a) Mer enn 28 dager før kursstart, mot betaling av eventuelle forberedelseskostnader som RN allerede har pådratt seg.[N]

b) Inntil 28 dager før kursstart, mot betaling av forberedelseskostnader og 50 % av gjenstående full kursavgift.[O]

d) For kansellering senere enn 14 dager før kursstart skal hele kursavgiften betales til RN.[P]

4.3 Kansellering fra RNs side

RN forbeholder seg retten til å kansellere eller utsette ethvert standardkurs, skreddersydd kurs eller ikke-standard kurs uansett årsak, og i slike tilfeller skal RNs ansvar for kansellering være begrenset til full refusjon av betalt kursavgift eller flytting til et tilsvarende kurs på en annen dato dersom det er tilgjengelig og kunden godtar det.

5. Klager

 Alle klager vedrørende kurs må fremsettes skriftlig og sendes til RN innen 30 dager fra siste kursdag.

6. Kursbevis

En deltaker må fullføre alle deler av et kurs i henhold til de krav som er spesifisert av RN for å få kursbevis. Dersom en deltaker ikke fullfører en del av kurset, har deltakeren ikke rett til å få kursbevis. I slike tilfeller skal kursavgifter eller innbetalinger ikke refunderes til kunden på grunn av at deltakeren ikke har fullført kurset. RN skal avgjøre alle spørsmål som gjelder utstedelse av kursbevis helt etter eget skjønn.

7. Duplikatbevis

Forespørsler om duplikatbevis må fremsettes skriftlig av kunden eller deltakeren, med angivelse av kurs, dato, deltakerens navn og fødselsdato. Det påløper en avgift for hvert duplikatbevis, og informasjon om dette finnes i RNs prisliste. Beløpet må betales før duplikatbevis blir utstedt.

8. Overnatting og transport

 På forespørsel og hvis mulig vil RN bistå kunden med å gi deltakerne informasjon om lokale overnattingssteder og transport. RN aksepterer intet ansvar for å gi slik informasjon og skal ikke være ansvarlig for eventuelle tap (direkte eller indirekte tap, følgetap eller annet) som måtte oppstå på grunn av en ordning mellom kunden eller deltakeren og den som tilbyr slik overnatting.

9. Helse og sikkerhet

Kunden, eller personkunden, skal påse at hver deltaker til enhver tid under kurset:

a) handler fullt ut i samsvar med gjeldende helse- og sikkerhetslovgivning, forskrifter og regler
b) følger alle instrukser eller anvisninger gitt av RN-personell og
c) ikke er påvirket eller i besittelse av alkohol eller ulovlige stoffer.

Dersom en deltaker ikke opptrer i tråd med ovennevnte krav eller det er rimelig grunn til å tro at han eller hun har tatt eller brukt ulovlige stoffer eller alkohol, kan RN helt etter eget skjønn kreve at deltakeren forlater kurset omgående. RN vil i slike tilfeller underrette kunden. I slike tilfeller skal kursavgifter eller innbetalinger ikke refunderes til kunden på grunn av at deltakeren ikke har fullført kurset.

Alle deltakere skal ha lest og forstått RNs “Informasjon til deltakere på kurs ved RNs opplæringssentre” før de deltar på kurset, og kunden skal påse at så skjer. [Q]

Kunden har eneansvar for å påse at deltakerne er i god nok form og er i stand til å delta i eventuell fysisk aktivitet som er en del av kurset, herunder at de ikke lider av luftveissykdommer og hjertesykdom. Ved tvil må deltakerne få passende medisinsk vurdering før kursstart. Deltakeren må opplyse om relevante helsetilstander før deltakelse i fysiske opplæringsaktiviteter. RN forbeholder seg retten til å nekte opplæring til enhver deltaker når RN mener at deltakerens deltakelse kan utgjøre en risiko for deltakerens egen eller andres helse og sikkerhet.

10. Personvern

Kunden og deltakeren avtaler at RN har tillatelse til å oppbevare personopplysninger om deltakeren i sine arkiver, og at RN kan behandle slike opplysninger som del av sin virksomhet med å levere tjenesten i henhold til avtalen. Kunden og deltakeren avtaler at RN bare kan videreformidle slike opplysninger til tredjeparter dersom og i den utstrekning slik videreformidling etter RNs syn er nødvendig for å drive RNs virksomhet på en ordentlig måte, for eksempel videreformidling til et sertifiseringsorgan (som OPITO, STCW) for å sikre riktig registrering av kursbeviset. Nærmere opplysninger og informasjon om hvordan RN behandler personopplysninger er beskrevet i RNs personvernregler.

Kunden skal påse at all informasjon som oppgis til RN blir gitt i henhold til gjeldende lov, for eksempel gjeldende personvernlovgivning, og at informasjon om RNs gjeldende personvernerklæring blir videreformidlet etter behov.

11. Immaterielle rettigheter

Alle varemerker, opphavsretter, mønsterrettigheter og eventuelle andre immaterielle rettigheter (enten registrerte eller uregistrerte) som blir benyttet, opprettet eller er en del av eller oppstår på grunn av eller i tilknytning til leveringen av kurs eller tjenester, skal være RNs eiendom alene, og kunden og deltakeren skal ikke, verken under eller på noe tidspunkt etter, gjennomføringen av kurset påberope seg eierskap til eller bestride RNs eiendomsrett til slike rettigheter, og skal overdra eventuelle slike rettigheter som de får i sin besittelse til RN.

Alt materiale og all informasjon (uansett form) som RN gir kunden eller en deltaker i forbindelse med kursene og tjenestene, kan ikke kopieres, distribueres eller gjøres tilgjengelig for tredjeparter. Kunden og deltakerne skal ikke bruke slikt materiale og slik informasjon av noen grunn som ikke har tilknytning til det spesifikke kurset eller tjenesten RN leverer til kunden eller deltakeren.

Med forbehold om foregående avsnitt har deltakere rett til å beholde for eget personlig bruk det kursmateriellet som er gitt dem kun for dette formålet. Eventuelt annet materiale i tilknytning til kurset eller tjenesten (uansett format) som er gitt til kunden eller en deltaker, skal leveres tilbake til RN enten når kurset eller tjenesten er fullført eller på forespørsel fra RN, alt etter hva som inntreffer først. Kunden og deltakerne skal ikke kopiere eller på annen måte reprodusere materiell (herunder kursmateriell) utlevert av RN uten skriftlig forhåndssamtykke fra RN.

12. Kunders og deltakeres ansvar

 Det er kundens ansvar å påse at alle deltakere de betaler for, opptrer ansvarlig og følger de instrukser RN-personell gir til enhver tid. RN forbeholder seg retten til å bortvise en deltaker fra et kurs uten ansvar dersom deltakerens atferd etter RNs rimelige oppfatning er uakseptabel. I slike tilfeller skal kursavgifter eller innbetalinger ikke refunderes til kunden på grunn av at deltakeren ikke har fullført kurset.

Kunden eller en deltaker som betaler for seg selv skal være ansvarlig uten begrensning for eventuell skade på RNs fasiliteter, inventar eller ansatte, herunder møbler, lokaler og utstyr, som er forårsaket av handlinger eller handlingsunnlatelser gjennom uaktsomhet eller grov forsømmelse fra deltakerens side. Dersom deltakeren på grunn av sykdom under kurset trenger medisinsk behandling eller sykehusinnleggelse, skal kunden, eller deltakeren selv dersom det er en personkunde, bære alle kostnader i forbindelse med slik medisinsk behandling eller sykehusinnleggelse og skal holde RN skadesløs mot alle kostnader knyttet til dette.

13. RelyOn Nutecs ansvar og ansvarsbegrensning

RN påtar seg intet ansvar for, og skal ikke være ansvarlig overfor kunden og/eller deltakeren for noen form for tap, materiell skade eller personskade som har rammet kunden og/eller deltakeren i forbindelse med eller som følge av kurs, med mindre tapet, skaden eller sykdommen var forårsaket av en forsettlig eller grovt uaktsom handling fra noen som handler for eller på vegne av RN i forbindelse med et kurs. RNs eventuelle ansvar overfor en kunde og/eller deltaker i forbindelse med kurs eller tjenester skal ikke omfatte indirekte tap eller følgetap, for eksempel tap av inntekt, fortjeneste eller kontraktstilling. RNs totale ansvar etter kontrakt, culpaansvar (herunder uaktsomhet eller brudd på lovpålagt plikt), feilaktig fremstilling, erstatning eller annet som måtte oppstå i forbindelse med gjennomføring eller planlagt gjennomføring av kursene osv., skal uansett være begrenset til EUR 500 000.[R][S]

Kunden og/eller deltakeren frasier seg retten til å reise krav mot RN med mindre RN skriftlig og uten opphold blir varslet om et eventuelt krav etter at kunden eller deltakeren ble klar over eller burde være klar over kravene eller forholdene som kravene er basert på. Dersom det ikke er innlevert krav innen tre måneder etter at kurset er fullført eller tjenesten som kravet påstås å ha bakgrunn i er levert, kan det ikke reises krav mot RN, selskapets representanter eller forsikringsselskap.

14. Forsikring

Kunden og RN skal henholdsvis tegne, opprettholde og holde virksom alle obligatoriske forsikringer (f.eks. yrkesskade, bilansvar) og vanlige forsikringer (f.eks. ansvar, formuesskade).

Personkunder skal tegne, opprettholde og holde virksom vanlige forsikringer for privatpersoner.

15. Force majeure

Ingen av partene skal anses å ha misligholdt disse betingelsene eller være ansvarlig for manglende eller forsinket oppfyllelse av sine forpliktelser (bortsett fra plikten til å betale penger) som oppstår på grunn av eller i tilknytning til handlinger, hendelser, handlingsunnlatelser eller uhell som parten ikke med rimelighet hadde kontroll over, herunder blant annet naturkatastrofer, brann, eksplosjon, handelsforbud, terrorhandling, sivile uroligheter, epidemier, lydnedslag, elektromagnetisk forstyrrelse, radiostøy, streik og arbeidslivskonflikt.

16. Atskilte bestemmelser

 Dersom en domstol eller annen myndighet i en kompetent jurisdiksjon finner at en bestemmelse i disse betingelsene (eller del av en bestemmelse) er ugyldig, ulovlig eller uhåndhevbar, skal bestemmelsen eller del av bestemmelse, i den utstrekning det er nødvendig, anses å ikke utgjøre en del av avtalen, og gyldigheten og håndhevbarheten av de øvrige bestemmelsene i avtalen skal ikke berøres av dette.

Dersom en bestemmelse i disse betingelsene (eller del av en bestemmelse) finnes å være ulovlig, ugyldig eller uhåndhevbar, skal bestemmelsen gjelde med minst mulig endring for at den skal være lovlig, gyldig og håndhevbar.

17. Lovvalg og verneting

Eventuelle tvister, krav eller uenigheter mellom RN og en kunde og/eller deltaker vedrørende disse betingelsene og/eller kurs eller tjenester som er regulert av disse betingelsene, skal være regulert av og tolkes i henhold til lovene i jurisdiksjonen til RN-enheten som gjennomfører kurset eller leverer tjenesten, og skal avgjøres ved de ordinære domstolene i den jurisdiksjonen der RN-enheten gjennomfører kurset eller leverer tjenesten. Ved motstrid mellom betingelsene og ufravikelige lovbestemmelser skal betingelsene ha forrang.[T]

18. Oversettelse

Eventuell oversettelse av disse betingelsene til et lokalt språk er kun ment som en hjelp for kunden og deltakeren. Dersom det mot formodning skulle være avvik mellom den lokalspråklige versjonen og den engelskspråklige versjonen, skal den engelskspråklige versjonen ha forrang.

VEDLEGG A – KURS I TREDJEPARTS ELLER KUNDENS LOKALER

1. Anvendelse

 Bestemmelsene i dette “Vedlegg A – Kurs i tredjeparts eller kundens lokaler” er inntatt i betingelsene for alle kurs som holdes av RN, på alle steder som ikke er eid, leaset eller leid på noen måte av RN eller noen tilknyttede selskaper i RN-konsernet.

Alle ord og uttrykk som er definert i “Betingelser – RelyOn Nutec” har samme betydning og innhold i dette dokumentet.

2. Kursavgift

Kursavgiften dekker ikke kurslokale/ kursområde og servering. Leie av utstyr for bruk under kurs og transportkostnader for dette utstyret er bare inkludert i kursavgiften dersom dette er skriftlig avtalt og bekreftet av RN.

Dersom RNs levering av kurs på kundens anmodning blir utvidet med hensyn til tid og/eller omfang, vil utvidelser i av standardkurs bli fakturert i henhold til gjeldende time- og dagsats pluss eventuelle skatter/avgifter og kostnader.

3. Reise- og oppholdsutgifter

RN organiserer sin egen reisevirksomhet og velger hva som anses som egnet transportmåte og overnatting av vanlig standard.

I tråd med dokumenterte kostnader skal kunden dekke reisekostnader og alle kostnader knyttet til overnatting for RN-personell i forbindelse med reise til og fra kursstedet og opphold på kursstedet.

Reise- og oppholdsutgifter faktureres sammen med avtalt kursavgift, timesatser eller dagsatser.

4. Kansellering og utsettelse

I tillegg til påløpte avgifter for kansellering av kurs eller endringer i kurs, i tråd med punkt 4 i betingelsene, skal kunden alltid dekke de kostnader RN pådrar seg som følge av slik kansellering eller utsettelse, herunder blant annet eventuelle kostnader til flybilletter, hotellbestillinger og overnatting.

5. Kurslokale og kursområde

Med mindre noe annet uttrykkelig er skriftlig avtalt skal kunden, uten omkostninger for RN, stille egnede lokaler og/eller områder til rådighet for å gjennomføre kurs på kursdatoen. Lokalene og/eller området må ha alle nødvendige fasiliteter for å kunne gjennomføre kurset. Kunden må også garantere for og gi RN-personell nødvendig tilgang til aktuelle lokaler og områder.

Dersom kurslokalet og/eller kursområdet omfatter utstyr eller innretninger som kunden har skaffet etter avtale med RN for bruk under kurset, må kunden garantere at utstyret og innretningene er egnet for et bestemt formål og er forsvarlig vedlikeholdt og har vært kontrollert, testet og godkjent av kvalifisert personell, for bruk under kurset innenfor en rimelig tidsperiode før kursdatoen. Ved tvil kan RN be om spesifikasjoner som definerer de nøyaktige behovene for et gitt kurs.

Kunden skal holde RN skadesløs mot enhver form for tap og skade som oppstår som følge av feil, funksjonssvikt eller lignende på utstyr eller innretninger som kunden har skaffet til bruk under kurset. Plikten til å holde RN skadesløs gjelder uansett ansvar, i enhver form, som kunden eller en part som handler for eller på vegne av kunden i forbindelse med kurset, måtte ha.

Sluttnoter

LOKALE ENDRINGER I DISSE BETINGELSENE

[A] Aserbajdsjan: RN kan også sende papirfaktura.

[B] Midtøsten og Afrika: Alle lokale og utenlandske skatter, herunder skattetrekk som skal (eller vil måtte) oppebæres av kunden for å betale RN fullt ut i henhold til fakturaen. Dersom det finnes noen former for lokale skatter, må dette legges til fakturabeløpet for å betale RN fullt ut i henhold til fakturaen ved bankoverføringer.

[D] Nigeria: Månedsrente på 1 %

[E] Aserbajdsjan: Månedsrente på 0,5 % som påløper daglig og legges til månedsvis inntil betaling skjer.

[G] Nigeria: Gjelder også for kunder uten kontrakt

[H] Nigeria: Beløpet forfaller til betaling senest tre virkedager før kursstart.

[I] Aserbajdsjan, Nigeria, Storbritannia: Betaling med kreditt- eller debetkort på RN-kursstedet er ikke mulig

[J] Nigeria: 10 virkedager gjelder

[K] Storbritannia: 10 virkedager gjelder (5 virkedager for personkunder)

[L] Aserbajdsjan, Nigeria, Storbritannia: 10 virkedager gjelder

[M] Øst-Asia: Også for videregående kurs (MEMIR og OIM)

[N] Aserbajdsjan, Nigeria, Storbritannia: 20 virkedager gjelder

[O] Aserbajdsjan, Nigeria, Storbritannia: 20 virkedager gjelder

[P] Aserbajdsjan, Nigeria, Storbritannia: 10 virkedager gjelder

[Q] Storbritannia: Punktet gjelder ikke

[R] Nigeria: USD 500 000 gjelder

[S] Øst-Asia: GBP 500 000 gjelder

[T] Øst-Asia: Eventuelle tvister, krav eller uenigheter mellom RN og en kunde og/eller deltaker vedrørende disse betingelsene og/eller kurs eller tjenester som er regulert av disse betingelsene, skal være regulert av og tolkes i henhold til lovene i Malaysia. Partene avtaler ugjenkallelig at domstolene i Malaysia skal ha enejurisdiksjon til å avgjøre tvist eller krav som oppstår på grunn av eller i forbindelse med disse betingelsene eller det som er sakens tema.

[Dokumentslutt]