Zoek

0 Resultaten

Binnen bedrijfstakken waar een risico op omvangrijke en ernstige ongelukken bestaat, is het een vereiste dat organisaties voldoende preventieve maatregelen nemen om het risico op een dergelijk incident te verkleinen en, als incidenten zich alsnog voordoen, de effecten daarvan te beperken.

Kosteneffectief management ter ondersteuning van alle competentievereisten

Map Background

RelyOn Nutec Competence Management Services

Kosteneffectief management ter ondersteuning van alle competentievereisten

Binnen bedrijfstakken waar een risico op omvangrijke en ernstige ongelukken bestaat, is het een vereiste dat organisaties voldoende preventieve maatregelen nemen om het risico op een dergelijk incident te verkleinen en, als incidenten zich alsnog voordoen, de effecten daarvan te beperken. Personeel dat belast is met veiligheidskritische taken met betrekking tot apparatuur of systemen moet – op basis van een overeengekomen norm – worden opgeleid en beoordeeld als vakbekwaam .

Met meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van competentiemanagement kan de RelyOn Nutec Competence Services-afdeling organisaties ondersteunen bij het ontwerpen en implementeren van kosteneffectieve, doeltreffende en eindgebruikersvriendelijke competentiemanagementsystemen (CMS) die ervoor zorgen dat de competentie van het personeel aantoonbaar voldoet aan vereiste veiligheidsnormen.

Waarom bedrijven een competence management system (CMS) nodig hebben

Nieuwe klanten nemen doorgaans contact met ons op over een of meerdere van de volgende uitdagingen:

 • Toenemende druk om de competentie van het personeel aan te tonen.
 • Onzekerheid over wat competentiemanagement voor hen betekent en hoe ze de ontwikkeling van een doeltreffend, kwalitatief en duurzaam competentiesysteem moeten benaderen.
 • Zakelijke verliezen omdat de competenties van het personeel niet voldoende kunnen worden aangetoond om zo te voldoen aan de verwachtingen van externe partijen in het bedrijfsleven en aan de wettelijke vereisten.
 • Inefficiënte bedrijfsvoering bij gebrek aan doorlopend gemeten personeelscompetenties, waardoor het niet mogelijk is om veilig nieuwe taken en/of activiteiten te verrichten.
 • Verhoogd operationeel risico als gevolg van een geleidelijke afname van vaardigheden, waarbij het het personeel ontbreekt aan voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van veiligheidskritische taken.
 • Onduidelijke processen en rollen in het managementteam die tot onregelmatigheden in de bedrijfsvoering en continuïteit leiden.
 • De wens en noodzaak om de opleidingsbehoeften te structureren en de totale uitgaven te verminderen.

 

Verschaf u een volledig overzicht van het personeelsbestand en de daaraan gerelateerde risico’s: CMS is een systeem dat de noodzakelijke maatregelen in kaart brengt om de risico’s op incidenten bij specifieke activiteiten te kunnen verkleinen; daarbij identificeert het – op basis van een reeks overeengekomen normen – de vereiste competenties.

Roadmap naar een effectief CMS dat de gewenste impact oplevert: CMS formuleert een kader dat gebaseerd is op de operationele risico’s van een bedrijf, de dynamiek in de bedrijfsvoering en de noodzakelijke barrières tegen risico’s, alsmede een roadmap en een implementatieplan. Inzicht in de individuele operationele en organisatorische dynamiek van een bedrijf is van cruciaal belang voor een effectieve CMS-implementatie.

Vermijd omzetverlies: CMS biedt inzicht in wat in een bepaalde bedrijfstak als ‘best practice’ wordt erkend en hoe de verwachtingen van externe belanghebbenden kunnen worden overtroffen zonder de ontwikkeling van een competentiesysteem met een toegevoegde waarde voor het bedrijf uit het oog te verliezen. CMS is van grote waarde bij het vinden van de juiste balans en een concurrerende positie in de markt.

Flexibele meting voor proactieve aanpassingen: een flexibel meetsysteem is belangrijk, aangezien de omgeving waarin bedrijven werken voortdurend verandert. Het competentiemanagementsysteem moet worden opgezet om deze dynamiek te integreren, zonder dat het proces bureaucratisch of omslachtig wordt.

Up-to-date vaardigheden van het personeel: de zich ontwikkelende competenties worden beoordeeld aan de hand van geijkte meetinstrumenten. Daarmee kan nauwkeurig worden aangetoond of personen ‘vakbekwaam’ zijn om hun werk te allen tijde veilig en volgens een overeengekomen norm uit te voeren.

Leidinggevenden in staat stellen om het voortouw te nemen: acties van de leidinggevenden zijn een belangrijke component in het invoeren van routines en het benadrukken van het na te streven gedrag – zowel in de dagelijkse gang van zaken als in het geval van een incident. Het is daarom van belang om zowel de leidinggevenden als ander relevant personeel te beoordelen op hiaten in de competenties.

Verbeter de efficiëntie in het competentiemanagement: een effectief competentiemanagementsysteem zal zich richten op de werkelijke trainings- en opleidingsbehoeften, waarmee kosten die voor onnodige opleidingen zouden worden gemaakt worden verminderd en hiaten in de vaardigheden worden aangepakt.

Wat is een Competence Management System (CMS)?

Een competentiemanagementsysteem is een reeks van geïntegreerde bedrijfsprocessen, die de prestaties en ontwikkeling van individuen in kaart brengt via een formeel en gestructureerd systeem – van werving en selectie, opleiding en ontwikkeling tot en met vaardigheids- en kennismeting en -toepassing en de competentiewaarborging om de taken veilig te kunnen uitvoeren.

Wat wij doen:

 • Beheert u uw personeelscompetenties op een flexibele manier? Wij bieden een flexibele aanpak om uw organisatie te ondersteunen bij het implementeren van een op maat gesneden, kwalitatief hoogstaand, gebruiksvriendelijk en volledig duurzaam CMS om aan uw zakelijke behoeften te voldoen – voor nu en in de toekomst.

 • Is uw competentiebeoordelingsproces gedocumenteerd en gereed voor een audit? Wij kunnen de ontwikkeling van een handzaam beoordelings- en kwaliteitsborgingsproces faciliteren: met behulp van geijkte meetinstrumenten kan nauwkeurig worden aangetoond of mensen ‘competent’ zijn om hun werk veilig en volgens een overeengekomen norm uit te voeren.

 • Wilt u uw eigen personeel opleiden voor de beoordeling van individuele werknemers? Wij kunnen geaccrediteerde beoordelings- en verificatiemedewerkers (m.b.t. kwaliteitswaarborging) opleiden om ervoor te zorgen dat de competentie van werknemers op een consistente en gestandaardiseerde manier gewaarborgd wordt.

 • Is uw beoordelingsproces robuust genoeg? Met onze specialistische in-house expertise kunnen wij beoordeling- en verificatieondersteuning bieden in de vroege fase van de implementatie van uw competentiesysteem, of op continue basis voor aspecten waar u wellicht niet over voldoende technische competenties beschikt om een beoordeling uit te voeren, bijvoorbeeld voor functies op het gebied van emergency response.

 • Dekt uw CMS-systeem uw externe contractpartijen en onderaannemers? Wij kunnen een onafhankelijke, gespecialiseerde audit en beoordeling van competentiesystemen aanbieden, zowel voor uw eigen systeem als voor extern gecontracteerde bedrijven die operationeel personeel aan uw bedrijf leveren.

Hoe gaat Competence Management in zijn werk?

Als het aankomt op competentiemanagement zijn alle bedrijven verschillend, zowel in organisatietype, grootte als in structuur. Ook bedrijfsbehoeften en andere drijfveren zullen van invloed zijn op de eisen aan een competentiemanagementsysteem (CMS) en op de effectiviteit van het CMS binnen de organisatie.

Wat wij doen:

 • om op één lijn te komen bespreken we de competentievereisten en -behoeften met het managementteam
 • we maken de inventaris op van de bestaande interne HR-systemen en -processen om vandaaruit de behoeften te bepalen en een kader voor het competentiemanagement te ontwerpen
 • we stellen een stappenplan voor de succesvolle implementatie van een hoogwaardig CMS voor
 • we bieden ondersteuning gedurende de volledige CMS-implementatie of bieden een continue ondersteuning als service voor het volledige CMS-management

Hoe wij u ondersteunen bij de implementatie van het Competence Management System (CMS) binnen uw bedrijf

De belangrijkste fasen van een succesvolle CMS-ontwikkeling en -implementatie zijn onder meer de volgende:

 • ‘gezondheidscheck’ van het systeem
 • raamovereenkomst voor het competentiesysteem
 • ontwikkeling van CMS-procedure, -beleid en -begeleiding
 • ontwikkeling van competentienormen
 • opleiding voor personeel dat betrokken is bij de beoordeling en verificatie van competenties
 • interactie management en personeel
 • registratie en rapportage
 • audits en beoordeling

Waarom klanten vertrouwen op onze Competence Management Services (CMS)-support

RelyOn Nutec is erkend wereldleider op het gebied van veiligheidstrainingen, trainingsmanagement en competentiemanagementoplossingen en is ongeëvenaard als het gaat om ervaring en deskundigheid van haar vaktechnische experts.

Ons gespecialiseerde competentieteam wordt gericht geselecteerd op basis van haar kennis en praktijkervaring en werkt in de voorste linies op het gebied van moderne en kwalitatief hoogstaande competentiemanagementtechnieken.

RelyOn Nutec heeft al sinds het begin van de jaren negentig met organisaties samengewerkt. Veel daarvan hebben in de industrie erkenning gekregen voor hun competentiesystemen. Het is de mix van praktische real life-toepassingen, kennis en begrip van operationele en milieutechnische beperkingen, in combinatie met een ruime ervaring en de lessen die geleerd zijn, die RelyOn Nutec in staat stelt om competente oplossingen te bieden die een meerwaarde vormen voor een organisatie.

Contact

Indien u een vraag heeft of meer informatie wilt over competentiemanagement, neem dan contact op met uw lokale contactpersoon via de contactgegevens hieronder.

US: Erica Barron - erb@us.relyonnutec.com
Mexico: Erica Barron - erb@us.relyonnutec.com
Canada: Ben Rossong - br@ca.relyonnutec.com
Brazil: Renato Ricieri Escochi - rr@br.relyonnutec.com
UK: Iain Taylor - it@relyonnutec.com
Norway and Denmark: Claus Nexø Hansen - cnh@relyonnutec.com
Netherlands, Belgium and Germany: Lars Brenne - lb@relyonnutec.com
Middle East: Mark Smith - mgs@ae.relyonnutec.com
Asia: Vincent Liew - vl@msts-my.org